RVO Ministerie van Economische Zaken

,
ministerie-economische-zaken-en-klimaat_logo

Jul. 2016 – Nov. 2017

Verschillende ministeries en departementen hebben het inkoopproces en bijbehorende Europese aanbestedingen uitbesteedt aan het Inkoop Uitvoerings Centrum-EZ / het RVO.

De senior inkoper is verantwoordelijk voor de uitvoering van Europese aanbestedingen “ICT-Inhuur” en/of voor de uitvoering van het contractmanagement.

De senior inkoop- en contractmanager voert binnen gestelde kaders zelfstandig aanbestedingen uit, voor meerdere dienstonderdelen van de Rijksoverheid:

 • Voert zelfstandig complexe EU aanbestedingen uit;
 • Voert zelfstandig gesprekken met klanten en behoeftestellers;
 • Voert samengestelde analyse uit ten behoeve van complexe inkoopvraagstukken;
 • Geeft samengesteld advies over (complexe) inkoopvraagstukken;
 • Bedenkt integrale oplossingsrichtingen voor inkoopvraagstukken;
 • Coördineert de implementatie en uitvoering van de contracten;
 • Leert de klantenorganisaties en onderhoudt contacten met de project teamleden binnen de verschillende inkoopvraagstukken;
 • Is op de hoogte van de bevoegdheden van de verschillende functionarissen bij de opdrachtgevers;
 • Overziet de effecten van de gekozen inkoopstrategie en de contractuele uitwerking en analyseert en anticipeert op de meerjarige effecten die hier uit voortvloeien
 • Kent de klantenorganisatie en onderhoudt contacten met de tactisch en operationele inkopers/contractmanagers;
 • Onderhoudt interdepartementale contacten en levert een bijdrage aan ontwikkeling van politiek-bestuurlijke beleid in relatie tot inkoop- en contractmanagement;
 • Voert zelfstandig gesprekken met leveranciers;
 • Kent de klantenorganisatie en onderhoudt contacten met de project teamleden binnen de verschillende inkoopvraagstukken;
 • Zorgt dat de contracten door de verschillende klantorganisaties wordt nageleefd.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) stimuleert ondernemend Nederland bij duurzaam, agrarisch, innovatief en internationaal ondernemen. Met subsidies, het vinden van zakenpartners, kennis en het voldoen aan wet- en regelgeving. RVO.nl voert opdrachten uit namens andere ministeries, waaronder de ministeries van Buitenlandse Zaken en Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. Ook werkt RVO.nl in opdracht van de Europese Unie. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is onderdeel van het ministerie van Economische Zaken. De organisatie bestaat sinds 2014 en is ontstaan uit een fusie van Agentschap NL en Dienst Regelingen. Ook zijn er taken van de productschappen ondergebracht. Dienstverlening
RVO.nl stelt dienstverlening aan de ondernemer centraal. Door slimme organisatie en digitale communicatie zorgt de rijksdienst voor een soepele en optimale dienstverlening. De organisatie werkt in binnen- en buitenland samen met overheden, kennisinstellingen, internationale organisaties en tal van andere partnerorganisaties.

Links:
RVO Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Vaardigheden

Gepubliceerd op

1 feb 2018